Audyt BHP – dlaczego jest ważny?

W dzisiejszych czasach technologia znacząco poszła do przodu, a przez to w wielu firmach znajdują się skomplikowane urządzenia i maszyny, które pozostawione bez odpowiedniego nadzoru, mogą spowodować zagrożenie dla pracowników. Obowiązkiem pracodawcy jest zapobieganie wypadkom przy pracy. Można ich tego uniknąć zlecając audyt BHP.

Jak wiadomo, bezpieczeństwo w pracy ma duże znaczenie, dlatego przedsiębiorstwa starają się dopinać wszystko na ostatni guzik – wiedzą przy tym, że nie mogą sobie pozwolić na absencję pracowników spowodowaną wypadkami przy pracy, przestojami z tego tytułu a także nieustannymi kontrolami odpowiedzialnymi za ten obszar władz.

Także przepisy prawa nakładają na pracodawców dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy. (obowiązek wskazany w § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Ważną rolę w poprawie warunków pracy spełnia pełnomocnik ds. BHP, zajmujący się bezpieczeństwem i higieną pracy. Do jego głównych zadań należy audyt BHP, a w tym wskazanie mocnych stron i słabych stron oraz możliwości ich poprawy.

Audyt BHP dostosowany jest do specyfiki danej organizacji. W jego zakres może wchodzić na przykład: analiza dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, sprawdzenie instrukcji bezpiecznego wykonywania prac czy też oznaczeń dróg transportowych. W czasie takiego audytu badany jest także system udzielania pierwszej pomocy czy też sprawdzana jest prawidłowość dokumentacji związanej z badaniami profilaktycznymi pracowników. To tylko przykłady zagadnień, które leżą w gestii zainteresowania BHP. Jak widać jest to bardzo szeroka dziedzina, która wymaga od audytorów szerokiej wiedzy na temat przepisów prawa a także sposobu działania firm produkcyjnych i organizacji usługowych.

Jednak o poziomie bezpieczeństwa i higieny pracy nie decyduje tylko audyt. Istotne są również szkolenia. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy powinny zostać omówione na każdym stanowisku pracy.

Audyt BHP może zostać przeprowadzony w organizacji w ramach wewnętrznych zasobów, jak i przez organizacje zewnętrzne (na przykład: https://www.bureauveritas.pl/nasze-uslugi/bhp-i-ochrona-srodowiska).